تقویم آموزشی
به منظور آشنایی دانشجویان با زمان بندی برنامه ریزی های آموزشی از جمله زمان ثبت نام و انتخاب واحد، تاریخ امتحانات و ... که در یک سال تحصیلی برای آن زمانهای خاصی، مشخص شده است؛ در هر نیمسال تحصیلی تقویم آموزشی از طرف معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرا در آن نیمسال ارائه می شود که برنامه های آموزشی دانشگاه باید مطابق با زمان های مشخص شده، اجرا گردد.