تربیت سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و فراهم نمودن زمینه جذب، هدایت و شکوفایی نخبگان و استعدادهای برتر، یکی از مهمترین راهبردهای ترسیم شده در اسناد بالادستی کشور مانند سند چشم انداز 1404 و نقشه جامع علمی کشور است. با توجه به رسالت ذاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این راستا و با عنایت به محوریت دانشجو به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش عالی، لازم است تدوین قوانین و مقررات بهینه، کارآمد و بهره گیری از این قوانین به منظور تسهیل و حمایت از این سرمایه های ارزشمند مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. لذا سعی بر آن شده تا در این صفحه کلیه آیین نامه ها و اطلاعیه های مرتبط ، به منظور آشنا نمودن استعدادهای برتر و دانشجویان ممتاز با قوانین و تسهیلات اعطایی به واجدین شرایط ارائه گردد.
مطابق آیین نامه جدید دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي پیوسته كه پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلي (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسي)، به لحاظ میانگینِ كل، جزو پانزده درصد برتر در بین دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند؛ می توانند در فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد شرکت نمایند.