شیوه نامه نگارش پایان نامه
به منظور آشنایی و آگاهی دانشجویان با نحوه نگارش و چگونگی تدوین و تنظیم مطالب یک تحقیق علمی و براي هماهنگی در نحوه نگارش و تنظیم پایان نامه ها، ضروري است دانشجویان نکات مندرج در شیوه نامه را هنگام تنظیم پایان نامه / رساله رعایت نمایند.