حسین صیادی تورانلو  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212220 (035)  33213333 (035)
 h.sayyadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar