آگهی و اسناد مزایده فروش ساختمان سابق دانشکده الهیات میبد

دانشگاه میبد در نظر دارد حسب مجوز هیات امناء دانشگاه، نسبت به فروش ملک    ( ساختمان سابق دانشکده الهیات ) از طریق مزایده اقدام نماید.
متقاضیان به منظور دریافت و تکمیل اسناد مزایده حداکثر تا روز یکشنبه مورخ  29/6/94 ضمن واریز مبلغ 200000  ریال به حساب شماره 2027127773 بانک تجارت شعبه مرکزی میبد به نام سایر درآمدهای اختصاصی دانشگاه میبد واقع در کیلومتر 3 جاده میبد- ندوشن ، سازمان مرکزی دانشگاه، اموراداری مراجعه و یا به سایت دانشگاه به آدرس الکترونیکی  meybod.ac.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از تکمیل به انضمام فیش واریزی حداکثر تا تاریخ 30/6/94 به اموراداری دانشگاه ارسال فرمایند .
جهت دریافت آگهی و اسناد مناقصه فایل های زیر را دانلود نمائید.

توسط : admin | تاریخ : 1394/06/23 | نظرات