کارشناس

خانم برزگر کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
33212801 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف

توسط : saatsaz | تاریخ : 1401/11/06 | نظرات

اهداف هیات اجرایی جذب

به منظور انتخاب اعضای هیات علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیات علمی ،هیات اجرایی جذب در هر موسسه تشکیل خواهد شد.

وظايف هيأت اجرايي جذب (بر اساس ماده پنج آئین نامه هیأت عالی جذب)

1- شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي
2- انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه
تبصره: بورسيه‌هاي فعلي مستثني مي‌باشند.
3- تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
4- اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي
5- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي
6- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين

تركيب اعضاي هيأت اجرايي جذب (بر اساس ماده شش آئین نامه هیأت عالی جذب)

1. رئيس مؤسسه (رئيس هيأت)
2. رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه
3. پنج تا هفت عضو هيأت علمي از همان مؤسسه به انتخاب هیأت عالی جذب
تبصره 1- رئیس مؤسسه یا هیأت مرکزی جذب می توانند افراد بند 3 را به هیأت عالی پیشنهاد نمایند.
(زمان عضویت اعضاء هیأت علمی عضو هیأت اجرایی برای دوره اول 2 سال و برای دوره های بعد 4 سال باشد بعلاوه زمان اجرای این مصوبه از شهریور سال آینده محاسبه می شود)
تبصره 2- دبير هيأت كه از ميان اعضاي هيأت علمي موضوع بند 3 به انتخاب و حكم رئيس مؤسسه منصوب مي‌شود.
تبصره 3- صدور احكام بند 3 بعد از ابلاغ حداكثر تا يك ماه توسط دبير هيأت مركزي جذب صادر مي‌گردد.
تبصره 4- رئيس دانشكده و مدير گروه آموزشي مربوطه، حسب نياز جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد پرونده متقاضيان (هيأت علمي، راتبه تحصيلي و طرح سربازي ) ، به جلسات هيأت اجرايي جذب دعوت مي‌شوند

وظایف دبیرخانه

 کلیه امور اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و ...توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب انجام خواهد شد.