مدیر گروه
 حمید آبیار فیروزآبادی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212507  32353004 (035)
 abyar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
اعضای هیأت علمی
رضا رشیدی میبدی  رضا رشیدی میبدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212508  32353004 (035)
 rashidi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محسن مظفری شمسی  محسن مظفری شمسی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212506  32353004 (035)
 mozafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar