مقطع کارشناسی

گروه

رشته / گرایش

مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

مهندسی مواد

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک

مقطع کارشناسی ارشد

گروه

رشته / گرایش

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع / مهندسی مالی

مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد و متالورژی / ریخته گری
مهندسي پزشكي مهندسي پزشكي / بيومتريال