مدیر گروه
 محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه معارف  استادیار
 33212900  32353004 (035)
 maleksabet meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
اعضای هیأت علمی
مریم السادات نبوی میبدی  مریم السادات نبوی میبدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه معارف  استادیار
 32212906  32353004 (035)
 mnabavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar