اخبار دانشکده

 

رئیس دانشکده

 
احمد زارع زردینی  احمد زارع زردینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212800 (035)  33213333 (035)
 zarezardini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

معاون دانشکده

 
راضیه نظری  راضیه نظری  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212805 (035)  33213333 (035)
 r.nazari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

كارشناس دانشكده

 
خانم برزگر کارشناس دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33212801 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف