• ابلاغ برنامه‌های اجرایی و تكالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری ـ علمی ) ، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط كاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.
  • نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی گروه.
  • تشكیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش كار ، ‌مصوبات ،‌ پیشنهادها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشگاه برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.
  • ارزیابی كار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشكده.