باسمه تعالی
شهروندان به دنبال امنیت ،آسایش و رفاه در یک کشور هستند.این ابتدایی ترین ضروری ترین نیازهای شهروندان و تقاضای آن هااز دولت هاست.
این اهداف سه گانه زمانی به طور دایمی و همیشگی محقق خواهد شد که دولت ها به توسعه پایدار دست یافته باشند. آنچه که اهمیت توسعه پایدار را می تواند به حق بیان نماید ارایه نمودن این سه نعمت عالی برای یک کشور است.
گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه میبد جهت بررسی راهکار های نیل به توسعه پایدار در استان دارالعباده تصمیم به مشورت و اخذ راهنمایی از پژوهشگران و صاحبان علم در زمینه توسعه پایدار نموده است. راه برخوردار شدن از راهنمایی های شما عزیزان و سرواران پژوهشگر را در برگزاری همایشی تحت عنوان : "توسعه پایدار استان یزد در سایه اقتصاد مقاومتی" می داند لذا اقدام به برگزاری این همایش در بهمن ماه سال 1394نموده است.
گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه میبد از تمامی پژوهشگران و صاحبان علم در زمینه توسعه درخواست می نماید تا با ارسال مقالات علمی خود به این همایش راه کارهای نوینی را در جهت توسعه پایدار استان یزد ارایه نمایند.
دبیر علمی همایش
دکتر ازادی نژاد