دبیر اجرایی:
دکتر سید محسن عظیمی دخت
اعضای کمیته اجرائی:
 1. هادی زارع
 2. وحید مصلحی
 3. محمد مقیمی
 4. زهرا محمدی
 5. پریناز مقصودی
 6. زهرا مصطفوی
 7. فاطمه آیتی
 8. زهرا دلشاد
 9. مطهره هوشمند
 10. کبرا اسدی
 11. رقیه حبیبی
 12. نرگس جعفری
 13. فاطمه حاج کتابی
 14. سولماز رحیمی
 15. عالیه سادات موسوی
 16. فاطمه احمدی
 17. فریبا قاسمی
 18. زهره مروج