نشانی دبیرخانه: میبد، میدان دفاع مقدس، دانشگاه، دانشکده علوم انسانی، دبیرخانه همایش "توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی"
تلفن : 9-03532357500  داخلی 306  و 307
رایانامه: resistive@meybod.ac.ir
تارنما: http://ftp.meybod.ac.ir/conf/resistive