1.  صفحه اول مقاله به طور کامل شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، و رتبه علمی، آدرس دسترسی ، تلفن تماس (ثابت و همراه)، نشانی الکترونیکی نویسنده (گان).
-  مثال برای معرفی صحیح نویسنده:
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد، فیروزکوه، ایران (نویسنده‌ی مسئول)، پست الکترونیکی:                      sje@iaufb.ac.ir
2.  حاشیه صفحات در Word 2010 به ترتیب: بالا 5، پایین 5، چپ 4 و راست 4.5 سانتی¬متر باشد.
3.  حجم مقاله با جداول، نمودارها و پیوست‌های آن حداکثر 15 صفحه باشد.
4.  فاصله سطرها Single است.
5.  نوع قلم بی¬لوتوس با فونت 12 باشد. فونت چکیده فارسی شماره 11و لاتین 10 باشد.
6.  قلم عناوین: عنوان اصلی فارسی 16، در انگلیسی 13، مقدمه، ادبیات ...، شماره 12 بولد، زیرعنوان‌ها 5/11 و 11 بولد باشد.
7. عناوین جداول و نمودارها 11 بولد و اعداد داخل جدول و نمودار 10 غیربولد  و توضیحات جداول و نمودارها و اشکال 10 غیربولد باشد. اعداد داخل جدول یا متن به صورت فارسی و در صورت نیاز به اعشار از اسلش (/) استفاده شود.-8.  فونت معادله‌های بکار رفته در متن و عبارت انگلیسی 10 باشد.
9. جدول¬ها (نمودارها) محدود و با کیفیت خوب با شماره ترتیب و عنوان در بالای جدول (نمودار) و ماخذ در پایین جدول ( نمودار) آورده شود (حداکثر 4 جدول و یا نمودار).
10.   فرمول¬ها با استفاده از فرمول‌نویسی Word تایپ و با شماره ترتیب آورده شود.
11.  در قسمت انتهای مقاله (منابع و ماخذ) منابع به ترتیب حروف الفباء آورده شود. در معرفی منبع موارد زیر را رعایت کنید:
-  فقط منابعی که در متن از آنها استفاده شده در فهرست منابع معرفی ¬شوند.
- معرفی منابع در متن مقاله: در ابتدای جمله به صورت نام¬خانوادگی نویسنده (سال: صفحه) و در پایان جمله به صورت (نام¬خانوادگی نویسنده، سال: صفحه).
-  ماخذ انگلیسی در متن به صورت معادل فارسی و انگلیسی به صورت پانوشت و با فونت 9 باشد مانند لی و همکاران[1] (1999).
-   تنظیم صحیح فهرست منابع و ماخذ:
-  کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ نشر). نام کتاب. ناشر، محل نشر.
-  مقاله: نام خانوادگی، نام. (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام مجله، سال مجله (شماره مجله): شماره صفحات.
-  یک نمونه برای معرفی کتاب.
-   Grossman, G., &Helpman, E. (1991). Innovation and growth in the global economy.Cambridge, Massachusett and London, MIT press.
-  یک نمونه برای معرفی مقاله.
- تقوی، مهدی و صفرزاده، اسماعیل (1388). نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 3 (پیاپی 9): 104-77.
-   Farrell, M. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistics Society, 120(3): 253-281.
12.  در قسمت بعدی پیوست¬ها در حدی محدود آورده شود.
13. چکیده انگلیسی آخرین قسمت مقاله را تشکیل می¬دهد. در چکیده انگلیسی باید عنوان مقاله، سپس نام نویسنده (گان) که به ترتیب جلوی نام آنها ستاره (از 1 ستاره تا تعداد نویسندگان) قرار داده و در زیرنویس هر ستاره (فرد) رتبه علمی و محل خدمت آنها به انگلیسی نوشته شود. نویسنده‌ی مسئول با  (Corresponding Author) مشخص شود.