• آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1394/11/30
• اعلام نتایج داوری: 1394/12/05
• تاریخ برگزاری همایش: 1394/12/12