پوستر نخستین همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی
برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگ یا روی تصویر و یا اینجا کلیک نمائید.