دبیر علمی:
دکتر علی ازادی نژاد
اعضای کمیته علمی:
  1. دکتر سید محسن عظیمی دخت
  2. دکتر محبی
  3. دکتر زارعی
  4. محمد حسین رحیمیان
  5. میثم کوچکزاده
  6. مجتبی حسینی پور
  7. مجید دهقانی زاده
  8. مهدی دهقان