1. استانداری یزد
  2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  3. فرمانداری شهرستان میبد
  4. بنیاد میبدی