• مولفه های اقتصاد مقاومتی
  • توسعه کشاورزی، معدنی و صنعتی
  • توسعه و خدمات برتر و دانش محور
  • اثر عوامل محیطی(آب و خاک و هوا) بر توسعه پایدار
  • بررسی کلیه عوامل مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موثر بر توسعه