اعضا کمیته ی اجرایی

جناب آقای حسن کارگر(فرمانداری )
جناب آقای محمدعلی کارگر(فرمانداری )
جناب آقای مشتاقیان (ریاست میراث فرهنگی میبد)
جناب آقای هنردوست(رئیس اداره ارشاد اسلامی میبد)