اعضای کمیته علمی

استاد سید عبدالعظیم پویا
دکتر وحیدی
دکتر طرفداری
دکتر سامان قاسمی
دکتر محمدحسین دهقانی فیروزآبادی
دکتر جعفر نوری
 آقای ماشاءالله غنی پور
 آقای حسن امامی
خانم دکتر زهره دهقانپور
خانم کشتکار
خانم شیخی