محققین و صاحبنظران می توانند آثار و مقالات خود را به آدرس ذیل
hamayesh.ziloo@meybod.ac.ir  ارسال نمایند.