محورهای همایش

الف- پیشینه تاریخی و فرهنگی زیلوی میبد

1-بررسی پیشینه تاریخی زیلو در میبد
2-نگاه مردم شناختی به هنر زیلوبافی در میبد
3-نقش ها و نگاره ها در زیلوی میبد
4-طرح ها و رنگ های به کار رفته در زیلو
5-تاثیر باورها و آئین ها در زیلوی میبد

ب - زیلوی میبد حال و آینده

1-بیم و امیدهای پیش رو در هنر-صنعت زیلوبافی
2-مشکلات و کاستی های حوزه ی تولید زیلو
3-روش ها و فن آوری های هنر-صنعت زیلوبافی
4-امکان سنجی نوآوری های سودمند در تولید زیلو، با حفظ اصالت

ج-جایگاه زیلو در اقتصاد پایدار شهر

1-ظرفیت های اشتغالزایی و اقتصادی در زیلوی میبد
2 - زیلوی میبد به مثابه صنایع دستی کاربردی
3-راهکارهای بهبود فضایی کسب و کار و توانمند سازی مناطق محروم با تکیه بر زیلو
4-نقش زنان در پشتیبانی از  هنر-صنعت  زیلوبافی در محلات مختلف میبد
5- جایگاه زیلو در رونق اقتصاد مقاومتی