نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212411  32353004 (035)
 neshat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar