دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
مقدمه
به منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خود‌اتكایی، آشنایی با مواریث دینی و فرهنگی و تحكیم هویت ملی، تعمیق بینش علمی، زیارت اماكن متبركه، دیدار از جاذبه‌های طبیعی و اماكن تفریحی و ضرورت ساماندهی و نظارت بر سفرهای دانشجویی برای بهره‌برداری مناسب‌تر از این سفرها، اردوهای دانشجویی با شرایط مندرج در این دستورالعمل برگزار می‌شوند. این دستورالعمل براساس مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به شرح زیر تدوین و ابلاغ می‌شود:
1ـ «ماده واحده مقررات سفرهای دانشجویی الحاقی به آیین‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب جلسه 530 مورخ 25/9/82
2ـ «اهداف و سیاست‌های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی» مصوب جلسه 534 مورخ 5/12/82، بند 2 از ماده 4.

بخش اول: تعاریف
ماده 1ـ اردوهای دانشجویی، سفر جمعی گروهی از دانشجویان است كه با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه برگزار می‌شود.
ماده 2ـ اردوهای دانشجویی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف: اردوهای فرهنگی شامل سفرهای زیارتی، ورزشی، هنری، سیاحتی و شركت در جشنواره‌های فرهنگی و هنری.
ب: اردوهای علمی: شامل شركت در نمایشگاهها و بازدیدهای تخصصی، كنفرانس‌ها، نشست‌ها و بازدید‌های علمی و سفرهای آموزشی‌ـ پژوهشی
تبصره‌ـ سفرهای آموزشی و پژوهشی (مرتبط با واحدهای درسی) كه با حضور استاد و مجوز گروه آموزشی دانشكده برگزار می‌شود، از شمول این دستورالعمل خارج است.
ماده 3ـ اهداف اردو:
الف‌) ایجاد بستر مناسب برای تمرین یك زندگی دسته‌جمعی منبعث از ارزش‌های اسلامی
ب) تقویت و تحكیم بنیه اعتقادی، اخلاقی جوانان
ج) كسب تجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی
د) كمك به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقای مهارت‌های اجتماعی
هـ) ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شكوفایی استعدادهای فردی
و) افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ایران و جهان و آشناسازی شركت كنندگان با تاریخ و تمدن ایران و اسلام
ز) گسترش و تعمیق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درك و دریافت شركت‌كنندگان
ح) جهت‌گیری ویژه برای تعمیق روحیه وطن‌خواهی و دلبستگی به كشور
ط) آشناسازی شركت‌كنندگان با شرایط معیشتی مردم در مناطق محروم
ماده 4ـ برگزاركننده اردو: همه نهادها، تشكل‌ها، انجمن‌ها و كانون‌های دارای مجوز فعالیت همچنین واحدهای اداری دانشگاه در راستای شرح وظایف خود می‌توانند مجوز برگزاری اردو دریافت كنند.
ماده 5ـ سرپرست اردو: یكی از دانشگاهیان (دانشجو، هیأت علمی یا یكی از كاركنان دانشگاه) است كه با معرفی برگزاركننده و تأیید و ابلاغ معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به سرپرستی اردو منصوب می‌شود.
ماده 6‌ـ محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب می‌شود و در مدت برگزاری اردو رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و مفاد این دستورالعمل الزامی است.

بخش دوم: شرایط عمومی برگزاری اردو
ماده 7ـ در برگزاری اردوها، تدارك برنامه‌ها می‌بایست به نحوی باشد كه منجر به تقویت و گسترش معیارها و ارزش‌های اسلامی شود.
ماده 8ـ در برنامه‌ریزی و اجرای اردوها می‌بایست جذابیت، تنوع، نشاط، و شادابی و نیز مشاركت فعالانه شركت‌كنندگان مورد توجه قرار گیرد.
ماده 9ـ برنامه‌ها می‌بایست با نیازهای عاطفی، اجتماعی و جسمی شركت‌كنندگان در جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلی مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحوی لحاظ گردد كه ذائقه شركت‌كنندگان را پوشش دهد.
ماده 10ـ دوره‌های آموزشی مستقیم و غیر مستقیم كوتاه مدت در برخی اردوهای خاص مورد توجه قرار گیرد.
ماده 11 ـ برگزاری اردوهای دانشگاهی، به صورت مختلط مجاز نمی‌باشد.
ماده 12- زمان برگزاری اردو نباید در نظم آموزشی دانشگاه اخلال ایجاد كند.
تبصره: مرجع صدور اردو می‌تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاری اردو در روزهای فعال دانشگاه را صادر كند. مسئولیت رعایت مقررات آموزشی دانشگاه در مورد نداشتن غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو است.

بخش سوم: وظایف برگزاركننده و سرپرست اردو
ماده 13- برگزاركننده اردو برای اخذ مجوز باید درخواست كتبی حاوی اطلاعات زیر را به مرجع مندرج در ماده 22 ارائه كند:
1ـ نوع اردو (براساس ماده 2)، 2ـ مبدأ و مقصد، 3ـ تاریخ رفت و برگشت، 4ـ مسیر حركت، 5ـ محل اقامت، 6ـ نوع وسیله نقلیه، 7ـ نام سرپرست، 8ـ منابع مالی، 9ـ برنامه روزانه،
10ـ تعداد شركت‌كنندگان.
همچنین یك روز پیش از آغاز اردو باید اسامی و امضای شركت‌كنندگان و عوامل اجرایی به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارائه شود.
ماده 14ـ برگزاركننده اردوهای داخل كشور می‌بایست درخواست برگزاری اردو را حداقل 20 روز پیش از زمان پیش‌بینی‌شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه كند.
ماده 15‌ـ برگزاركننده اردوهای خارج كشور می‌بایست درخواست برگزاری اردو را حداقل 2 ماه پیش از زمان پیش‌بینی‌شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه كند.
ماده 16 ـ هرگونه ثبت درخواست برگزاری اردو خارج از ظرف زمانی تعیین‌شده در مواد 14 و 15 برای اردوهای داخل و خارج كشور با صلاحدید مراجع مربوطه قابل بررسی است.
ماده 17-  برگزاركننده و سرپرست اردو موظف به رعایت مقررات دانشگاه و مفاد این دستورالعمل در برگزاری اردو هستند.
ماده 18- سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظایف، مسئولیت كامل برگزاری، نظارت و اجرای دقیق برنامه اردو را ؛كه در درخواست اخذ مجوز ارائه شده است؛ بر عهده خواهد داشت. تنها در صورت بروز حوادث پیش‌بینی نشده و بنا به مصالح، سرپرست اردو می‌تواند در برنامه اردو تغییراتی ایجاد كند.
ماده 19- در طول برگزاری اردو، شركت‌كنندگان نمی‌توانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترك كنند.
ماده 20- برگزاركننده اردو باید حداكثر 10 روز پس از پایان اردو، گزارش جامع و مكتوب اردو را، به همراه فرم نظرسنجی شركت‌كنندگان به معاونت دانشجویی‌ـ فرهنگی دانشگاه تحویل دهد.
ماده 21- اطلاع‌رسانی درباره برگزاری اردوها باید از سوی برگزاركننده اردو به صورت علنی و عمومی انجام شود تا كلیه دانشجویان واجد شرایط به صورت عادلانه امكان ثبت‌نام در اردو را داشته باشند.

بخش چهارم: مجوز برگزاری اردو
ماده 22- برگزاری هر اردو و یا سفر دانشگاهی با شرایط زیر مستلزم اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه است.
   1ـ استفاده از امكانات یا اموال دانشگاه در طول برگزاری اردو
   2ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه اردو از سوی دانشگاه
   3ـ نصب اطلاعیه رسمی در فضاهای متعلق به دانشگاه
   4ـ استفاده از عنوان دانشگاه یا یكی از تشكل‌های رسمی دانشگاه در برگزاری اردو.
ماده 23- مرجع صدور مجوز می‌باید ظرف دو هفته پس از ثبت درخواست برگزاری اردوهای داخل كشور و دو ماه پس از ثبت درخواست برگزاری اردوهای خارج كشور، نظر نهایی خود را به برگزاركننده اردو اعلام كند.
تبصره‌ـ شورای فرهنگی دانشگاه موظف است حداكثر 10 روز بعد از طرح درخواست برگزاری اردوی خارج كشور، در صورت موافقت، نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی یا شورای فرهنگی وزارت متبوع را نیز استعلام نماید.
ماده 24- شركت افراد خارج از دانشگاه در اردوهای دانشجویی‌ــ حسب مورد‌ــ تنها با تأیید مرجع صدور مجوز اردو امكان‌پذیر است.
ماده 25ـ كلیه سفرهای جمعی دانشجویی كه با برنامه‌ریزی متمركز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا سایر نهادهای رسمی كشور اعلام و برگزار می‌شود از شمول این دستورالعمل خارج است.
ماده 26ـ معاونت دانشجویی‌ـ فرهنگی دانشگاه موظف است شرح وظایف سرپرست و عوامل اجرایی اردو از جمله رانندگان و مقررات ویژه شركت‌كنندگان در اردو را تهیه كند و پیش از برگزاری اردو به اطلاع و امضای ایشان برساند.
ماده 27ـ معاونت دانشجویی‌ـ فرهنگی دانشگاه می‌باید جهت نظارت بر چگونگی برگزاری اردو و عملكرد برگزار كنندگان، فرم‌هایی را برای نظرسنجی از شركت‌كنندگان در اردو تهیه كند و در اختیار ایشان قرار دهد.
ماده 28ـ معاونت دانشجویی‌ـ فرهنگی دانشگاه همه سوابق و مستندات هر اردو اعم از درخواست برگزاری اردو، فهرست اسامی شركت‌كنندگان و عوامل اجرایی، برگه‌های امضاشده شرح وظایف و فرم‌های تكمیل‌شده نظرسنجی را نگهداری و اطلاعات این مستندات را در قالب فرم‌های گزارش‌گیری سالانه وزارتین استخراج كرده و به معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع ارسال نماید.

بخش پنجم: ایمنی سفر
ماده 29ـ برگزاركننده اردو موظف است نكات مربوط به ایمنی سفر را رعایت كند. از جمله:
   1ـ استفاده از اتوبوس دارای برگه معاینه فنی و بیمه‌نامه همراه با رانندگان صلاحیت‌دار مسیرهای بین‌شهری
   2ـ استفاده از دو راننده برای مسیرهای طولانی (بیش از 500 كیلومتر)
   3ـ همراه داشتن وسایل و تجهیزات كمك‌های اولیه
   4ـ بیمه كلیه شركت‌كنندگان در طول برگزاری اردو
   5ـ جلوگیری از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه
   6ـ توجه به بهداشت عمومی (غذا، خوراكی‌ها، مكان‌ها و....)
تبصره‌1 ـ لازم است معاونت دانشجویی‌‌ـ فرهنگی دانشگاه ضرورت رعایت موارد فوق را به اطلاع برگزاركننده اردو برساند.
تبصره2 ـ در مواردی که ایمنی سفر به عوامل سفر اعم از: برگزار‌کننده، عوامل اجرایی، و دانشجویان نیاز به آموزش پیش از اردو داشته باشد، معاونت دانشجویی‌ـ فرهنگی دانشگاه ملزم به برگزاری کلاس آموزشی می‌باشد. تشخیص لزوم برگزاری دوره آموزشی با شورای فرهنگی دانشگاه است.
ماده 30ـ در مواردی كه سفر با هواپیما، قطار یا كشتی انجام می‌شود بررسی موارد ایمنی سفر بر عهده شورای فرهنگی دانشگاه خواهد بود.

بخش ششم: تخلفات، شكایات و تنبیهات
ماده 31ـ هرگونه عدول از مقررات و آیین‌نامه‌های دانشگاه، این دستورالعمل و تعهدات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از برگزار كنندگان، شركت‌كنندگان و عوامل اجرایی) تخلف محسوب می‌شود.
ماده 32ـ چنانچه تخلفی در اردوها صورت پذیرد مرجع تشخیص، شورای فرهنگی دانشگاه و مراجع رسیدگی به آن كمیته انضباطی دانشگاه، هیأت نظارت بر تشكل‌های اسلامی، هیأت‌ رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد كه پس از بررسی اولیه و در صورت لزوم طبق مواد 33، 34  و سایر مقررات دانشگاه حسب مورد تصمیم‌گیری می‌كند.
ماده 33ـ آیین‌نامه‌های كمیته انضباطی، هیأت نظارت بر تشكل‌های اسلامی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات دانشگاه ؛حسب مورد؛ مبنای رسیدگی به تخلفات است.
ماده 34ـ اگر تخلف از سوی اشخاص حقیقی (اعم از شركت‌كنندگان یا عوامل اجرایی) صورت گیرد طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های موجود به آن رسیدگی می‌شود. 
ماده ۳۵ - این دستورالعمل در یك مقدمه، شش بخش، 35 ماده و5  تبصره در تاریخ 10/10/86 به امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسید و از تاریخ ابلاغ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی لازم‌الاجراست.