شرح وظایف مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه ریزی طرح هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه.
 • برنامه ریزی طرح هاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و هنري.
 • راهبری، مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه.
 • گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی در دانشگاه.
 • برنامه ریزی، سازمان دهی و زمینه سازی اجرای فعالیت های قرآنی- دینی.
 • نظارت و ارزیابی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی
 • ایجاد هماهنگی،انسجام و همکاری لازم میان متولیان امورفرهنگی در دانشگاه.
 • تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به شرکت در  برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیتهای هنری،اردوها و جشنوار ها.
 • انتشار و ترويج ارزش هاي اسلامي از طريق تهيه منابع سمعی و بصری.
 • جمع آوري و فراهم آوردن نشريات هنري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور به منظور استفاده دانشجويان و ايجاد آرشيو هاي مربوط. 
 • برنامه ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي دانشجويان.
 • برگزاري مسابقات داخل دانشگاه و تشويق و ترغيب دانشجويان براي شركت در مسابقات و جشنواره‌هاي فرهنگي و هنري.
 • برگزاري جشن هاي فارغ التحصيلي دانشجويي با همكاري واحدهاي ذيربط دانشگاه. 
 • زمينه سازي و بسترسازي فعاليتهاي فرهنگي دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه ، متناسب با اهداف و وظايف فرهنگي معاونت فرهنگي و اجتماعی.
 • تهيه گزارش هاي مستمر از فعاليتهاي انجام يافته. 
 • برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه.
 • حمایت طرح هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه. 
 • حمایت طرح هاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و هنري. 
 • تقویت، توسعه و فعال سازی گروه های خودجوش دانشگاهی.
 • اجرای آموزش های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی.
 • برگزاری جلسات نقد و مناظره.
 • استفاده از فناوری های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ. ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی.
 • ترویج الگوهای نوین ارزشی عفاف و حجاب.
 • تهيه گزارش هاي مستمر از فعاليتهاي انجام يافته.
 • پشتیبانی اردوهای تابستانی و مسافرت های دسته جمعی.
 • دانشگاه ساختن دانشجویان برای انجام فعالیتهای فوق برنامه.
 • تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری.
 • تشکیل کلاس های کارآموزی مربیان هنری و درسی یا مربیان گروهی مختلف و ارزشیابی فعالیت های فارغ‌التحصیلان.
 • رسیدگی و سرپرستی کلیه امور فرهنگی در خوابگاه های دانشجویان.
 • نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه واحدهای مختلف.
 • مطالعه و بررسی طرح های پرورشی سایر کشورها و انطباق آن با طرح های تربیتی کشور.
 • تهیه مطالب جهت نشریاتی که برای راهنمایی مؤسسات آموزش عالی و سازمان های مربوط و همچنین مراجع برنامه ریزی آموزشی و اقتصادی و اجتماعی چاپ و منتشر می شود.