تحول واجب است چون یک مجموعه مادامی که تحول پیدا نکند، می میرد (مقام معظم رهبری)
بی تردید افزایش قابلیت ها و تقویت توانمندي هاي نظام اداري در جهت ایفاي کارآمد وظایف دولت در مسیر توسعه امري حیاتی و ضروري است. موضوع ایجاد تحول در نظام اداري متناسب با پیشرفت هاي فن آوري در راستاي تحقق مطالبات آحاد جامعه می باشد تحول اداري فرایندهاي متعددي مانند مشارکت همه کارکنان ، اصلاح ساختارهاي اداري ، تناسب وظائف و اختیارات ، توانمند سازي کارکنان و مدیران ، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان ، نظارت بر نظام اداري و توسعه شیوه هاي ایجاد و جریان اطلاعات و ... را دنبال می کند و مدیریت تحول اداري به عنوان عنصر اصلی در حوزه تحول اداري دانشگاه و عالی ترین مرجع سیاست گذاري و تصمیم گیري در زمینه تحول اداري با الهام از سند چشم انداز جمهوري اسلامی ایران ، سیاست هاي کلی نظام اداري و با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی و مصوبات شوراي عالی اداري  وزارت علوم و تحقیقات و سایر قوانین، فعالیت می کند.