حسن رضاپور مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
33212305 (035)  33213333 (035)
rezapoor meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول