• اهداف و برنامه ها
  • ارتقای جایگاه مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در نظام تصمیم سازی در سطوح مختلف مدیریت دانشگاه
  • ایفای نقش کلیدی در دستیابی به اهداف کلان سند راهبردی دانشگاه
  • پیاده سازی نظام "مدیریت مبتنی بر عملکرد" و "عملکرد در راستای برنامه" در دانشگاه
  • ارتقای بهره وری در دانشگاه
 • برنامه های کوتاه مدت
  • پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه
  • پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه
  • اجرای آموزش های حین خدمت کارکنان بر اساس نیازهای آموزشی پایه
  • تدوین نظام نامه آماری دانشگاه
  • طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاه
  • تدوین طرح جامع دانشگاه
  • سنجش میزان رضایتمندی ذی نفعان از خدمات دانشگاه
  • پیاده سازی نظام پیشنهادها در دانشگاه
 • برنامه های بلند مدت
  • طراحی و پیاده سازی مدل رتبه بندی عملکرد در دانشگاه
  • پیگیری اجرای طرح جامع دانشگاه
  • محاسبه قیمت تمام شده خدمات دانشگاه
  • پیاده سازی نظام مدیریت درآمد در دانشگاه
  • پیاده سازی نظام جامع مدیریت منابع انسانی در دانشگاه
  • پیاده سازی سیستم مدیریت بر مبنای فرآیندها در دانشگاه
  • ارائه خدمات پشتیبانی دانشگاه به صورت تمام الکترونیک
  • پیاده سازی نظام مدیریت تأمین کنندگان در دانشگاه