آموزش کارکنان
آموزش جرياني است كه طي آن كاركنان مهارتها ، طرز تلقي ها و گرايشهاي مناسب را جهت ايفاي نقش خود در محیط کارمي آموزند. در جريان آموزش معلومات در ذهن فرد حک شده و با آگاهيهاي قبلي فرد تلفيق مي شوند، و در نتيجه در رفتار و ديد فرد تغييراتي مثبت بوجود مي آيد. بدين ترتيبك اركنان مي توانند وظايف شغلي خود را در زمان حال و آينده با كارآيي و اثربخشي بيشتري انجام دهند. اگر چه شاید در بازده زمانی گذشته آنگونه که بایسته است همه ی کارکنان به امر آموزش نپرداخته اند اما مطمئنا با روش های آموزشی جدید و رعایت نظم و ترتیب که لازمه ی هر شغل و حرفه ای است بصورت زیربنایی می توان برای بالا بردن انگیزه کارکنان و افزایش کارایی و بهره وری آنان برنامه ریزی کرد.
هدف اصلی:
ارتقای کیفی کارکنان در پستهای مورد تصدی جهت بالابردن بهره وری در وظایف محوله
برنامه های آینده و امکانات مورد نیاز :
1- بررسی دوره های گذارنده شده توسط کلیه پرسنل و ایجاد بانک اطلاعاتی
2- نیاز سنجی آموزشی
3- تهیه و تدارک امکانات جهت برگزاری دوره های آموزشی اعم از محل برگزاری ، استاد و مجوز صدور مدارک رسمی مورد نیاز
4- اعلام جدول زمانبندی دوره های آموزشی