شرح وظایف اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب‌ها و اعتبارات
  • رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.
  • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی.