محمدسعید محمودیان مدیر امور مالی
33212332 (035)  32353004 (035)
erfan meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول