شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت
  • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.
  • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر  اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.