مهدی امامی مهدی امامی میبدی رئیس اداره دریافت و پرداخت
333212333 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت
  • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.
  • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر  اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.