شرح وظایف مدیر امور مالی
  • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.
  • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.
  • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر  اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.
  • رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.
  • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.
  • نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی.
  • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی.
  • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.
  • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.