محسن عپاسپور  محسن عباس‌پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33210000  33213333 (035)
 mohsen.abbaspour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar