طرح های عمرانی:
منظور از طرح های عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است كه براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی كه توسط دانشگاه انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا ویا مطالعات اجرا می گردد وتمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد:
الف - طرح عمرانی انتفاعی: منظورطرحی است كه در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاك سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب - طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است كه برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل كلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد.
پ - طرح مطالعاتی: منظور طرحی است كه براساس قرارداد بین دانشگاه و سایر دستگاه های اجرائی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی موضوع خاصی اجراء می گردد.