علی اکبر زارعی محمودآبادی کارشناس مسئول عمرانی
33212340 (035) 33213333 (035)
sta.zarei meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
فتح‌الله کلانتری‌خلیل‌آباد مسئول تأسیسات
33212346 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی