شرح وظایف گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
  • نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه.
  • بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی.
  • اجرای طرح های امانی و مورد نیاز دانشگاه.
  • نظارت بر حسن اجرای طرح های ساختمانی و تأسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحدهای مختلف دانشگاه.
  • تهیه نقشه طرح های عمرانی دانشگاه.
  • بررسی طرح های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویت ها، امکانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب و پیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی