حسن رضاپور حسین ثواقبی فیروزآبادی مدیر امور اداری و پشتیبانی
33212312 (035)  32353004 (035)
savaghebi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول