حسن رضاپور حسین ثواقبی فیروزآبادی مدیر امور اداری و پشتیبانی
33212312 (035)  32353004 (035)
savaghebi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
حمید فلاح کارشناس امور اداری
33212334 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محمدحسین کارگر شورکی کارشناس امور اداری ،کارگزینی و رفاه
33212316 (035) 32353004 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی کارشناس اداره تدارکات
33212320 (035)  32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
علی محمد ملک زاده فیروزآبادی کارشناس تدارکات
33212321 (035)  32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محسن امامی محسن امامی میبدی کارشناس
33212325 (035)  32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
غلامحسین برزگر (بازنشسته) امور عمومی