شرح اهم وظایف:
 • اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
 • همکاری در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با واحدهای ذی ربط.
 • انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تأسیسات.
 • انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.
 • نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور.
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم.
 • همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق