رضا رشیدی میبدی  رضا رشیدی میبدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212508  32353004 (035)
 rashidi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar