حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212141  32353004 (035)
 babaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar