نصرالله جعفری خسروآبادی نصرالله جعفری خسروآبادی مشاور حقوقی دانشگاه
33212142 32353004 (035)
jafari meybod.ac.ir ساختمان مرکزی