- نظارت بر نحوه عقد قراردادهاي منعقده بين دانشگاه و اشخاص حقيقي يا حقوقي و تنظيم متن قراردادهاي منعقده براي واحدهاي مختلف
- نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج در متن قراردادها
- پيگيري مسائل حقوقي و مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارائه پيشنهادات به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي
- انجام مشاوره و ارائه راهنمايي واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور جلوگيري از اشتباهاتي كه منجر به اختلافات حقوقي خواهند شد