سرويس پست الكترونيكي(Email) دانشگاه میبد امكانات متفاوت يك پست الكترونيكي را دارا است .اين سرويس بر روي دامنه عمومي meybod.ac.ir ارائه مي شود . براي استفاده از اين سرويس مي توان از لینک مربوطه، اپلیکیشن موبایل و يا نرم افزارهاي تحت ویندوز مانند outlook استفاده نمود.
** استفاده از سرویس ایمیل دانشگاه به منزله خواندن دقیق قوانین و مقرارت این بخش و موافقت با آن است.