خانم جمشیدی رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر
33212128 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول