- اجراي مصوبات، دستورالعملها و آئين نامه هايي كه در خصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و يا ساير مراجع ذيصلاح صادر مي شود
- برنامه ريزي و ارائه طرحهاي مورد نياز براي ارتقاء و تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر
- تشكيل كلاسها و دوره هاي تقويتي با همكاري اعضاي هيأت علمي ، ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر
- تشكيل بانك اطلاعاتي كامل از وضعيت آموزشي، پژوهشي ، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان شاهد وايثارگر
- پيگيري امور ايثارگران و تدارك امكانات لازم با همكاري و هماهنگي مسئولان دانشگاه و نهادهاي ذيربط استان